Historie


2006 Opricht­ing Turn­school Enter

Na een aan­tal jaren in diverse sporthallen in de regio train­ing te hebben gegeven aan de selec­ties van gymv­erenigin­gen, namen Bert Hop en Edwin Hart­gers een uniek ini­ti­atief: Een par­ti­c­uliere turn­school. Na pak­weg twee jaren van plan­nen maken, voor­berei­din­gen, onder­han­delin­gen en ver­bouwingswerkza­amhe­den was het 12 juni 2006 ein­delijk zover. Met trots werd de nieuwe turn­hal in Enter geopend. De hal bestond uit een turn­ruimte, kleed­kamers en een kan­tine. Alle faciliteiten zijn gebouwd door vri­jwilligers.

Het bleek een suc­ces! In de eigen hal, waar geen tijd ver­loren ging aan op– en afbraak van de toestellen, kon fre­quenter en effi­ciën­ter wor­den getraind. Dit wierp meteen vanaf het eerste jaar haar vruchten af: de selec­tie leverde vele regionale kam­pi­oe­nen en zelfs nationale kam­pi­oe­nen in diverse divisies.

De hal werd na een paar jaar te klein en Bert Hop besloot in 2009 uit te kijken naar een geschikte ruimte voor een nieuwe accom­mo­datie. Hij vond deze na lang zoeken uitein­delijk niet in Enter, maar in het naburige Rijssen. De ver­huiz­ing met naamsveran­der­ing, kwam begin 2011 in zicht.


2011 Turn­school Rijssen

De nieuwe locatie aan de Molendijk Noord  was aan­vanke­lijk niet meer dan een kale bedri­jf­shal, die als opsla­gruimte had gedi­end. Er wer­den tekenin­gen gemaakt, een plan de cam­pagne opgesteld, vri­jwilligers gemo­biliseerd en fondswerv­ings­ac­ties op touw gezet. Dankzij de inzet van veel betrokke­nen, is de hal omge­toverd tot het huidige train­ingscom­plex.

.