jan
27

Regio plaatsingswedstrijd Varsseveld

Regio plaats­ingswed­strijd Varsseveld

Afgelopen zater­dag hebben de 2e divisie turn­sters van Turn­school Rijssen in Vars­seveld hun laat­ste plaats­ingswed­strijd voor de lan­delijke wed­stri­j­den geturnd. Deze wed­stri­j­den waren voor som­mige van hen erg span­nend omdat het de laat­ste mogelijkheid was zich hier­voor te plaat­sen. Voor diegene die zich al geplaatst had­den was het een mooie gele­gen­heid om hun aangepaste oefenin­gen uit te proberen of nieuwe onderde­len te laten zien. Namens Turn­school Rijssen deden 10 turn­sters in ver­schil­lende cat­e­gorieën mee. Met 5 podi­umplaat­sen en 9 plaatsin­gen voor de lan­delijke wed­stri­j­den was het een ges­laagde dag. Bij de pupillen 1 had Fleur kruiskamp zich al eerder geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den. Madelief, Estee , Veere, Sarice,Chantal, Beau, Iris Linda en Maud hebben zich geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den.
Hieron­der vol­gend de uit­sla­gen:

Pupil 1 N2 Over­i­js­sel,
Madelief Sou­ver­ijn 1e plaats Totaal: 52.175.
Estee Scheers 2e plaats Totaal: 47.300
Veere Heuvers 8e plaats Totaal: 39.900

Jeugd 2 sup­ple­ment D, Sarice heeft zich geplaatst voor de lan­delijke wed­stri­j­den.
Sarice Mark­slag 6e plaats Totaal 45.075

Baan 2: Junior sup­ple­ment C Over­i­js­sel
Chan­tal Rombeek 12e plaats totaal: 38.400

Baan 2: Senior sup­ple­ment B Over­i­js­sel
Iris Willems 2e plaats Totaal: 42.900
Linda Loof 3e plaats Totaal: 42.625
Maud Jonge­jan 8e plaats Totaal: 36.200

Baan 1: Jeugd 1 N3
Beau Ver­schoor 1e plaats Totaal: 50.900
Marél Veen­dorp 10e plaats Totaal: 43.050

jan
27

Turnschool Rijssen in voorbereiding voor het NK

Springers Turn­school Rijssen in voor­berei­d­ing voor het NK

Maar liefst 5 teams van Turn­school Rijssen zijn vol in de voor­berei­d­ing om op 8 feb­ru­ari in Surhuis­ter­veen op het NK groepssprin­gen hun spron­gen te kun­nen laten zien.
De 40 springers hebben zich in novem­ber weten te plaat­sen op de onderde­len minitram­po­line, mini pegases, mini tafel en tum­bling.
De afgelopen weken hebben ze bewezen dat ze nog weer meer kun­nen laten zien dan in novem­ber.
Voor de Turn­school is dit een bij­zon­dere presta­tie, nog nooit eerder hebben ze met zoveel teams de NK vloer mogen betre­den.

nov
04

Succesvolle plaatsingswedstrijden NK Groepsspringen A/B Lijn

Afgelopen zater­dag hebben 5 teams van Turn­school Rijssen deelgenomen aan de plaats­ingswed­strijd voor het NK groepssprin­gen A en B lijn.  maar liefst 4 teams van Turn­school Rijssen hebben zich recht­streeks weten te plaat­sen voor het NK van 2014. (meer…)

mei
03

Agenda Hemelvaartweekend

agenda hemel­vaart

jan
28

Junioren jongens springploeg uitgeroepen tot Talentvolle Sportploeg van het Jaar 2012

( verk­lar­ing gemeente Rijssen– Holten)

De Jeugdige jon­gens­groep heeft in korte tijd veel vooruit­gang doorge­maakt.  Op het onderdeel mini pega­sus werd op het NK een zil­v­eren medaille gewon­nen. maar dit is niet alles, want op de minitram­po­line werd laten zien dat ze per­fecte spron­gen beheersen en het resul­taat mag er zijn. GOUD op het Ned­er­lands kam­pi­oen­schap  op het onderdeel minitram­po­line.

de jon­gens van het Junioren team van Turn­school Rijssen zijn uit­geroepen tot TALENTVOLLE SPORTPLOEG VAN RIJSSENHOLTEN 2012

dec
27

KERSTWENS TURNSCHOOL RIJSSEN

dec
18

Info 1e divisie Kersttoernooi Hazenkamp Nijmegen 30 december

Aan alle deel­ne­mende verenigin­gen van het Ker­st­to­er­nooi 2012 (dames)

Hier vin­den jul­lie het wed­stri­jd­schema voor het damesto­er­nooi op zondag 30 jan­u­ari.

Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 1
Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 2
Wed­stri­jd­schema dames defin­i­tief — wed­strijd 3 

De dag is als volgt ingedeeld:
9.00 — 12.00 uur: teamwed­strijd cat­e­gorie 1 + 2
12.30 — 15.30 uur: toestel­wed­strijd jeugd 1e + 2e divisie
16.00 — 19.00 uur: toestel­wed­strijd junior en senior 1e + 2e divisie

Graag jul­lie aan­dacht voor het vol­gende:

* We hebben ons best gedaan om alle infor­matie van de inschri­jf­for­mulieren cor­rect over te nemen in het wed­stri­jd­schema. Voor de zek­er­heid willen we jul­lie vra­gen om de inschri­jvin­gen van je eigen verenig­ing te con­trol­eren. Mocht je onver­hoopt een onvolkomen­heid con­stateren, laat dit dan z.s.m. weten op dit emailadres zodat we aan­passsin­gen kun­nen doen waar nodig.

* Voor de toestel­wed­strijd bij sprong geldt: turn­sters mogen twee keer sprin­gen, waar­bij de beste score telt. Het is niet ver­plicht om twee ver­schil­lende spron­gen te maken (dit mag uit­er­aard wel).

* Bij de ingang van de wed­stri­jd­hal wordt er van iedere turn­ster een foto gemaakt. Deze foto zal later gratis ver­strekt wor­den via inter­net. Willen jul­lie je turn­sters erop wijzen dat zij eerst op de foto gaan, voor­dat zij de wed­stri­jd­hal betre­den? (Uit­er­aard kun­nen zij zich wel eerst omk­le­den, zodat ze in wed­stri­jd­kled­ing op de foto kun­nen gaan).

Namens de wed­stri­j­dor­gan­isatie,
Judith Peeters
Ker­st­to­er­nooi 2012
GTV De Hazenkamp

dec
18

Wedstrijden 4e divisie 12 januari Rijssen

Hier vind je infor­matie over de wed­stri­j­den van 12 januari

boekje 12 jan­u­ari 2013 Rijssen

Organ­isatie wed­stri­j­den 4e divisie 12 jan­u­ari in Rijssen

dec
18

KNGU Gymfeest 2013

Woens­dag 2 jan­u­ari
Mega Win­ter Springfestijn. Klik op deze link voor meer infor­matie. KNGU Gym­feest 1

Vri­jdag 4 jan­u­ari
organ­iseert DOS Rijssen  Het Grote Gym­feest. Klik op deze link voor meer infor­matie.  KNGU Gym­feest 1

nov
20

Uitslagen Turnschoolrijssen Turntoernooi

De uit­sla­gen kunt u down­loaden op: Turn­school Rijssen Turntoernooi

Oudere berichten «