Turnen 

 

 

 

 Tur­nen alge­meen
Bin­nen de afdel­ing Tur­nen zijn 90 turn­sters actief in diverse groepen. Van jong tal­ent tot ver­schil­lende wed­stri­jd­groepen, uitkomend in de 4e tot en met de 1e divisie.

Bel of mail gerust voor meer infor­matie over de mogelijkhe­den lid te wor­den.

 

Speel­tu­in­tur­nen
De speel­tu­in­turn­groep bestaat uit een groep meis­jes van 4 tot 8 jaar.

Tij­dens lessen, var­iërend van 1,5 tot 2,5 uur wor­den op een speelse en leuke manier de basis­be­gin­se­len van het tur­nen aan­geleerd. Door de kinderen een gevarieerd beweg­ing­spro­gramma te bieden geven wij hen de ruimte hun eigen tal­en­ten te ont­plooien. Oud­ers wor­den voort­durend op de hoogte gehouden van de ontwik­kel­ing van hun dochter, er zijn korte lij­nen. Afhanke­lijk van ontwik­kel­ing en moti­vatie wordt in over­leg met de oud­ers bekeken welke toekom­st­mo­gelijkhe­den er voor hun kind bij de turn­school liggen.