Verhuur

Ver­huur turn­hal
De turn­hal kan, buiten de train­ing­suren van de reg­uliere groepen om, ook gehu­urd wor­den door verenigin­gen. Voor­waarde is wel dat er gek­wal­i­ficeerde train­ers bij aan­wezig zijn. Ook een com­bi­natie met huur van de acro­hal is mogelijk.

Ver­huur acro­hal
De acro­hal kan, buiten de train­ing­suren van de reg­uliere groepen om, ook gehu­urd wor­den door verenigin­gen. Voor­waarde is wel dat hier gek­wal­i­ficeerde train­ers bij aan­wezig moeten zijn. Ook een com­bi­natie met huur van de turn­hal is mogelijk.

Ver­huur hal voor train­ingstages
Onze accom­mo­datie is uiter­mate geschikt voor het organ­is­eren van train­ingsstages, door de com­bi­natie van turn­hal en/of acro­hal en de ruime kan­tine, èn de aan­wezigheid van diverse over­nacht­ingsadressen in de buurt. Deze stages kun­nen in over­leg volledig voor u wor­den geregeld.

Ver­huur kantine/vergaderruimte
Onze kan­tine biedt ruimte aan 45 per­so­nen en leent zich uit­stek­end voor ver­gaderin­gen of bijscholin­gen.

Neem voor meer infor­matie over de ver­hu­ur­mo­gelijkhe­den con­tact op met Bert Hop, T (06)110 103 35 of stuur een e-mail naar info@turnschoolrijssen.nl